Sheriff's Office Directory
<< Return

 
Tanya Peytavin
Criminal Division
St. James Parish Sheriff
Ph: 225-562-2374
Fax: 225-562-2218


 

© Copyright 2015, St. James Parish Sheriff. All rights reserved.